HMTTD tối thiểu của từng sản phẩm thẻ tín dụng là bao nhiêu?
  • Vietbank Visa My Style: Áp dụng đối với thẻ có HMTTD từ 5.000.000 đồng trở lên;
  • Vietbank Visa Platinum: Áp dụng đối với thẻ có HMTTD từ 50.000.000 đồng trở lên;
  • Vietbank Visa Luxury Platinum: Áp dụng đối với thẻ có HMTTD từ 200.000.000 đồng trở lên