UPAS L/C -Thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay.

UPAS L/C -Thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay.

Là phương thức tài trợ nhập khẩu, theo đó khách hàng (nhà nhập khẩu) được phép trả tiền hàng chậm (lên tới 180 ngày) nhưng có điều khoản cho phép người thụ hưởng (nhà xuất khẩu) nhận tiền ngay.
Chiết khấu hối phiếu kèm bộ chứng từ xuất khẩu.

Chiết khấu hối phiếu kèm bộ chứng từ xuất khẩu.

Sản phẩm Chiết khấu hối phiếu đòi nợ và bộ chứng từ xuất khẩu là hình thức cấp tín dụng của Ngân hàng đối với khách hàng, theo đó Ngân hàng sẽ mua lại và có quyền truy đòi Hối phiếu đòi nợ theo bộ chứng từ xuất khẩu trước khi đến hạn thanh toán.
LC Nhập khẩu

LC Nhập khẩu

Theo yêu cầu của khách hàng (người đề nghị/nhà nhập khẩu), Vietbank phát hành LC, cam kết thanh toán (trả ngay/trả chậm) cho người thụ hưởng khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ hợp lệ.