Ban dieu hanh
Ông  Nguyễn Hữu Trung
Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập kiêm Quyền Tổng Giám Đốc 
Ban dieu hanh
Bà Trần Thị Lâm
Phó Tổng Giám Đốc
Ban dieu hanh
Ông Lê Huy Dũng
Phó Tổng Giám Đốc
Ban dieu hanh
Ngô Trần Đoan Trinh
Phó Tổng Giám Đốc
Ban dieu hanh
Ông Nguyễn Tiến Sỹ
Phó Tổng Giám Đốc

Ban dieu hanh
Ông Phạm Danh
Phó Tổng Giám Đốc

Ban dieu hanh
Ông Đỗ Khoa Hiệp
Phó Tổng Giám Đốc

Ban dieu hanh
Ông Nguyễn Đăng Khoa
Phó Tổng Giám Đốc
Ban dieu hanh
Ông Nguyễn Trọng Phúc
Phó Tổng Giám Đốc