Ban dieu hanh
Ông Lê Huy Dũng
Tổng Giám Đốc
Ban dieu hanh
Ông Nguyễn Trọng Phúc
Phó Tổng Giám Đốc
Ban dieu hanh
Ông Nguyễn Tiến Sỹ
Phó Tổng Giám Đốc

Ban dieu hanh
Ngô Trần Đoan Trinh
Phó Tổng Giám Đốc

Ban dieu hanh
Ông Phạm Danh
Phó Tổng Giám Đốc

Ban dieu hanh
Ông Phạm Nguyễn Thế Phong
Phó Tổng Giám Đốc