Ông NGUYỄN TIẾN SỸ

Phó Tổng Giám đốc
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Đại học Griggs, Hoa Kỳ

Quá trình công tác

Ông có hơn 15 năm đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và nhiều năm kinh nghiệm điều hành, quản lý cấp cao tại các tổ chức, tập đoàn đa quốc gia.

Ông là giảng viên thỉnh giảng tại nhiều trường đại học và cũng là chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, bất động sản.

Hiện nay, ông là Thành viên Ủy Ban Nhân Sự trực thuộc Hội đồng Quản trị; Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Nguồn Nhân lực và Khối Hỗ trợ Kinh doanh.

Chu tich