Cam kết cấp tín dụng có điều kiện

Cam kết cấp tín dụng có điều kiện

Hỗ trợ doanh nghiệp chứng minh năng lực về vốn để hoàn thiện hồ sơ dự thầu, hồ sơ dự án, đặc biệt không cần tài sản đảm bảo.
Bảo lãnh trong bán/ cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai

Bảo lãnh trong bán/ cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh của doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án BĐS nhằm đảm bảo việc giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với bên mua nhà
Bảo lãnh thuế

Bảo lãnh thuế

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh nhằm đảm bảo khả năng thanh toán thuế với cơ quan nhà nước của doanh nghiệp.
Bảo lãnh vay vốn

Bảo lãnh vay vốn

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh để đảm bảo khả năng thanh toán nợ vay với bên cho vay của doanh nghiệp
Bảo lãnh bảo hành

Bảo lãnh bảo hành

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh để đảm bảo việc cam kết về chất lượng sản phẩm/dịch vụ đã cung ứng cho đối tác của doanh nghiệp
Bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng

Bảo lãnh hoàn tiền tạm ứng

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh để đảm bảo việc hoàn trả tiền tạm ứng cho đối tác khi vi phạm thỏa thuận mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp.
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh của doanh nghiệp để đảm bảo việc thực hiện theo các điều khoản của Hợp đồng đã giao kết với đối tác
Bảo lãnh thanh toán

Bảo lãnh thanh toán

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh để đảm bảo khả năng thanh toán trong giao dịch mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ với đối tác của doanh nghiệp.
Bảo lãnh dự thầu

Bảo lãnh dự thầu

Đáp ứng nhu cầu phát hành bảo lãnh để hoàn thiện hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp.