(*) Thông tin bắt buộc cung cấp.
(*) Chương trình chỉ cho phép tra cứu với các chứng thư bảo lãnh:
+ Dưới hình thức văn bản (không phải điện Swift).
+ Được phát hành tối thiểu 1 ngày trước thời điểm tra cứu.