Ban lanh dao

Mr. Duong Ngoc Hoa

Chairman of BOD
Ban lanh dao

Mr. Bui Xuan Khu

Vice Chairman of BOD
Ban lanh dao

Mr. Duong Nhat Nguyen

Vice Chairman of BOD
Ban lanh dao

Mr. Dang Dinh Thang

Member of BOD
Ban lanh dao

Mrs. Ngo Kim Lien

Member of BOD
Ban lanh dao

Mr. Tran Van Ta

Member of BOD