VIETBANK ĐƯỢC CHẤP THUẬN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 5.780 TỶ ĐỒNG

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa được Ngân hàng nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.003 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua. Khi hoàn thành, vốn điều lệ của Vietbank sẽ được tăng từ mức 4.777 t đồng lên 5.780 t đồng.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Vietbank đã thông qua phương án phát hành 100,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ năm 2022, với tỷ lệ 21% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 21 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3, quý 4 năm 2022.

 Toàn bộ số vốn tăng thêm từ phát hành cổ phiếu năm 2022 là 1.003 tỷ đồng được dự kiến sử dụng toàn bộ cho việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đảm bảo các tỷ lệ an toàn trong hoạt động kinh doanh của Vietbank.

 Để biết thêm thông tin chi tiết, cổ đông vui lòng truy cập vào đường dẫn Công bố thông tin của Vietbank: https://www.vietbank.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-khac