NĂM 2020

        BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT 

       - Nghị quyết HĐQT số 28/2020/NQ- HĐQT ngày 23/4/2020 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông để đề cử nhân sự và thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020

      - Biên bản kiểm phiếu số 10/2020/BBH-HĐQT về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông để đề cử nhân sự và thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 23/4/2020)

      - Nghị quyết HĐQT số 26/2020/NQ - HĐQT ngày 10/4/2020 về thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Nghị quyết HĐQT số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020 thông qua việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

-  Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 12/3/2020 thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Quyết định HĐQT số 14/2020/NQ - HĐQT ngày 13/3/2020 v/v thay đổi nhân sự cấp cao

- Quyết định HĐQT số 13/2020/NQ -  HĐQT  ngày 13/3/2020 v/v thay đổi nhân sự cấp cao

- Nghị quyết HĐQT số 12/2020/NQ - HĐQT ngày 12/3/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 (ngày 12/3/2020)

    CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

      -  Thông báo v/v hoàn tất thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2018 

      -  Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/06/2020

       Tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 31/12/2019

      - Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietbank (ngày 10/4/2020)

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

- Thông báo gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Vietbank (ngày 04/04/2020)

- Thông báo lấy ý kiến CĐ v/v đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 (ngày 25/03/2020)

- Trích quy chế nội bộ về quản trị cty và quy định hồ sơ ứng viên

- Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông

- Mẫu phụ lục 1 – Sơ yếu lý lịch

- Mẫu phụ lục 2 – Bản kê khai người có liên quan

NĂM 2019

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 79/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 12/12/2019)

Biên bản họp HĐQT số 32/2019/BBH-HĐQT về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 12/12/2019)

- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (18/11/2019)

- V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Vietbank (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông) (ngày 07/11/2019)

- V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 18/01/2019)

- V/v hủy việc chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu của Vietbank (ngày 22/02/2019)

- V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 11/10/2019)

      CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

Công bố thông tin về tuyển dụng và bổ nhiệm người nội bộ mới

Phiếu lấy ý kiến cổ đông v/v đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 (ngày 24/10/2019)

- Trích Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Thông tư 22/2018/TT-NHNN

- Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông

- Mẫu Sơ yếu lý lịch

- Mẫu Bản kê khai người có liên quan

- Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin của Cổ đông (ngày 28/08/2019) 

- Thông báo thực hiện nghĩa vụ cổ đông khi tham gia mua cổ phần Vietbank (ngày 07/08/2019)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Vietbank trên UPCOM và giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (ngày 24/07/2019)

- Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của NH TMCP Việt Nam Thương Tín (ngày 23/07/2019)

- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của NH TMCP Việt Nam Thương Tín (ngày 23/07/2019)

- Thông báo chốt DSCĐ để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM (ngày 01/6/2019)

- Thông báo đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu NH TMCP Việt Nam Thương Tín tại VSD (19-2019 TB-HĐQT) (ngày 11/4/2019)

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (34.2018.GCNCP-VSD-2) (ngày 11/4/2019)

- Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ngày 27/03/2019)

       - Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (ngày 21/03/2019)

- Thông báo đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu NH TMCP Việt Nam Thương Tín tại VSD (04-2019 TB-HĐQT) (ngày 05/1/2019)

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (34.2018.GCNCP-VSD-1) (ngày 05/1/2019)

NĂM 2018

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

- V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ngày 10/12/2018)

- V/v phân bổ số lượng cổ phần chưa phát hành hết cho cổ đông hiện hữu (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 10/12/2018)

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (ngày 14/11/2018)   

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 (ngày 29/10/2018)  

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 (ngày 26/10/2018)   

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc làm rõ nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được tại Phương án tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2018 (ngày 05/10/2018)

- V/v công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi điều kiện đối với người lao động được tham gia mua cổ phiếu Vietbank theo ESOP (ngày 22/09/2018)

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2018 (ngày 22/09/2018)

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua giao dịch giữa Vietbank và người có liên quan

- V/v sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2018 (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018) (15.06.2018).  

- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

- Quyết định số 39 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

- Thông báo v/v cấp lại Chứng chỉ cổ phiếu    

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

- Thông báo đăng ký, lưu ký cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

- Thông báo (lần 5) v/v gia hạn thời gian chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (20/03/2018)

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (29/10/2018)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu (29/10/2018)

- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (29/10/2018)

Giấy ủy quyền thực hiện Công Bố Thông Tin (28/08/2018)  

- Thông báo v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VBB từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY (09/07/2018)

Quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao (18/04/2018)

- Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao

- Thông báo về việc thay đổi/ đăng ký lại Người đại diện công bố thông tin của Vietbank

- Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

- Quyết định v/v cử nhân sự đại diện theo ủy quyền của Vietbank tại Vietbank AMC và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty tại Vietbank AMC 

- Tờ trình về việc rà soát, điều chỉnh các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Vietbank theo yêu cầu của NHNN

- Tờ trình thay đổi, gia hạn thời gian hoạt động của Vietbank

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín 

- Uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

- Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám Đốc.

- Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

- Quyết định về việc bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín.

NĂM 2017

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

V/v Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua danh sách dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

- Quyết định số 1253-2017/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Vietbank 

- Quyết định số 1252-2017/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Vietbank

- Thông báo (lần 4) v/v gia hạn thời gian chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (15/12/2017)

- Thông báo (lần 3) v/v gia hạn thời hạn chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Vietbank (20/10/2017)

- Thông báo (lần 2) v/v gia hạn chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tân lưu ký chứng khoán Việt Nam (09/08/2017)

Thông báo về các nội dung liên quan đến việc đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch Upcom. (08/05/2017)