NĂM 2021

        BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

- Quyết định HĐQT số 128/2021 ngày 15/10/2021 v/v kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng giám  đốc Vietbank. 

- Quyết định HĐQT số 127/2021 ngày 15/10/2021 v/v miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Vietbank. 

- Nghị quyết HĐQT số 81/2021 ngày 15/10/2021 về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Vietbank. 

- Nghị quyết HĐQT số 79/2021/NQ-HĐQT ngày 14/10/2021 về việc chấp thuận, thông qua các giao dịch giữa Vietbank với Công ty TNHH Y tế Hoa Lâm Shangri La và Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế City (Có liên quan tới Người nội bộ Vietbank).

Nghị quyết HĐQT số 78/2021/NQ-HĐQT ngày 11/10/2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng VietBank năm 2021.

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc dời (thay đổi) thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (các) vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi tên gọi và địa điểm hoạt động của PGD Ba Tháng Hai. 

- Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông) để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (các) vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc Vietbank tiếp tục thuê nhà số 90 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP.HCM của chủ sở hữu là Bà Dương Vân Anh-Người có liên quan của Người nội bộ Vietbank.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Vietbank hợp tác với Công ty Cổ phần Công nghệ Vidiva (Công ty Vidiva là Người có liên quan của Người nội bộ Vietbank)

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

Quyết định HĐQT số 60/2021 ngày 31/5/2021 v/v bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

NQ HDQT về việc thay đổi tên gọi và địa điểm PGD Đường Thành

Nghị quyết HĐQT số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 06/04/2021

Nghị quyết HĐQT thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Nghị quyết số 11 của HĐQT Vietbank ngày 23/02/2021

- Nghị quyết HĐQT số 13 về việc thay đổi thời gian triển khai Đại hội đồng cổ đông 2021.

- Nghị quyết HĐQT số 14/2021/NQ-HĐQT V/v thay đổi tên gọi, địa điểm PGD Kim Đồng - Chi nhánh Hà Nội

      CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

- Công văn của NHNN - Chi nhánh TP.HCM về việc chấp thuận thay dổi tên gọi và địa điểm hoạt động của PGD Bình Tân (tên gọi cũ PGD Ba Tháng Hai)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Sóc Trăng cấp. 

- Công bố thông tin ngày thực hiện chốt danh sách người sở hữu trái phiếu cho kỳ tính lãi thứ 01 (28/10/2020 - 28/10/2021) của trái phiếu VIETBANK.L.20.27.001

- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã VBBL2128002 ngày 29/09/2021. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Khánh Hòa do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp. 

- Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. 

- Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2021

- Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/06/2021

- Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu 6 tháng đầu năm 2021.

- Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi, trái phiếu 6 tháng đầu năm 2021.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh TP.HCM do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

- Báo cáo tình hình quản trị công ty của Vietbank 6 tháng năm 2021

- Thông báo V/v ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (cổ phiếu phát hành đề trả cổ tức năm 2019)

- Quyết định số 348/QĐ - SGDHN ngày 14/7/2021 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. 

- Công bố thông tin kết quả phát hành trái phiếu mã Vietbank L2128001 ngày 30/06/2021.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - Chi Nhánh TP. HCM do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 34/2018/GCNCP-VSD-03 ngày 6/7/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

- Thông báo đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

- Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho Cổ đông hiện hữu và cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán.  

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Gia Lâm do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP Hà Nội cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thương Tín do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Sóc Trăng cấp

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Phòng giao dịch Điện Biên Phủ do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Phòng giao dịch Trần Quang Khải do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp

- Công bố thông tin V/v Báo mất Chứng chỉ Cổ phiếu của Ông Huỳnh Tấn Dũng

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Chợ Lớn do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP HCM cấp

- Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

- Công văn của NHNN-Chi Nhánh Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi địa điểm PGD Gia Lâm Chi Nhánh Hà Nội 

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 

- Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của PGD Nguyễn Thái Sơn

- Thông báo số 46/2021 V/v nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Quảng Nam

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh  An Giang

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Long An 

- Nghị quyết của HĐQT số 49/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu Ngân hàng Vietbank năm 2021.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh PGD Đỗ Xuân Hợp 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh PGD Trần Não 

Báo cáo công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn - Bản đính chính

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh PGD Nguyễn Duy Trinh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Quảng Ngãi - thay đổi lần thứ 3

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh PGD Võ Văn Ngân

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Long An

- Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

- Công bố thông tin tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 31/12/2020  

Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính

- Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu Vietbank

NĂM 2020

        BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

 - Thông báo số 49/2020 đến cổ đông v/v/ gia hạn thời gian để cổ đông đề cử nhân sự dự kiến HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025

 -  NQ HĐQT số 78/2020/NQ - HĐQT v/v/ gia hạn thời gian để cổ đông đề cử nhân sự dự kiến HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2025 

 - NQ HĐQT số 77/2020/NQ-HĐQT về việc sửa đổi phương án tăng vốn điều lệ Vietbank năm 2020    

     - Công văn số 48/2020/CV-HĐQT thông báo về việc gia hạn thời gian để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

       - Nghị quyết HĐQT số 76/2020/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025

      Quyết định HĐQT số 79/2020/QĐ - HĐQT ngày 9/11/2020 v/v thay đổi nhân sự cấp cao

     - Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

     - Thông báo số 43/2020/CV-HĐQT ngày 23/10/2020 - về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021- 2025

     - Nghị quyết HĐQT số 70/2020/NQ- HĐQT - về việc thông báo cho cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2021-2025

     - Nghị quyết HĐQT số 62/2020/NQ - HĐQT ngày 24/9/2020 về việc sửa đổi Phương án tăng vốn điều lệ Vietbank năm 2020

     - Nghị quyết HĐQT số 28/2020/NQ- HĐQT ngày 23/4/2020 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông để đề cử nhân sự và thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020

     - Biên bản kiểm phiếu số 10/2020/BBH-HĐQT về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông để đề cử nhân sự và thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 23/4/2020)

      - Nghị quyết HĐQT số 26/2020/NQ - HĐQT ngày 10/4/2020 về thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Nghị quyết HĐQT số 24/2020/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020 thông qua việc gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020.

-  Nghị quyết HĐQT số 14 ngày 12/3/2020 thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Quyết định HĐQT số 14/2020/NQ - HĐQT ngày 13/3/2020 v/v thay đổi nhân sự cấp cao

- Quyết định HĐQT số 13/2020/NQ -  HĐQT  ngày 13/3/2020 v/v thay đổi nhân sự cấp cao

- Nghị quyết HĐQT số 12/2020/NQ - HĐQT ngày 12/3/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 (ngày 12/3/2020)

    CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC   

      - Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi, trái phiếu

      - Báo cáo số 4 về tình hình quản trị công ty năm 2020

      - Thông tin phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho đợt phát hành ngày 28/12/2020

      - Công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ

      - Thông báo v/v hoàn tất thay đổi thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phần đối với cổ phiếu ESOP phát hành năm 2018 

      -  Báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 30/06/2020

       Tỷ lệ an toàn vốn tại thời điểm 31/12/2019

      - Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Vietbank (ngày 10/4/2020)

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông về đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

- Thông báo gia hạn thời gian lấy ý kiến cổ đông để đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Vietbank (ngày 04/04/2020)

- Thông báo lấy ý kiến CĐ v/v đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 (ngày 25/03/2020)

- Trích quy chế nội bộ về quản trị cty và quy định hồ sơ ứng viên

- Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông

- Mẫu phụ lục 1 – Sơ yếu lý lịch

- Mẫu phụ lục 2 – Bản kê khai người có liên quan

NĂM 2019

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 79/2019/NQ-HĐQT về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 12/12/2019)

Biên bản họp HĐQT số 32/2019/BBH-HĐQT về việc thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 12/12/2019)

- Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (18/11/2019)

- V/v chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020 của Vietbank (theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông) (ngày 07/11/2019)

- V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 18/01/2019)

- V/v hủy việc chào bán tiếp số lượng cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu của Vietbank (ngày 22/02/2019)

- V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 (ngày 11/10/2019)

      CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

Công bố thông tin về tuyển dụng và bổ nhiệm người nội bộ mới

Phiếu lấy ý kiến cổ đông v/v đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 (ngày 24/10/2019)

- Trích Quy chế nội bộ về Quản trị công ty và Thông tư 22/2018/TT-NHNN

- Mẫu Biên bản họp nhóm cổ đông

- Mẫu Sơ yếu lý lịch

- Mẫu Bản kê khai người có liên quan

- Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ Công bố thông tin của Cổ đông (ngày 28/08/2019) 

- Thông báo thực hiện nghĩa vụ cổ đông khi tham gia mua cổ phần Vietbank (ngày 07/08/2019)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Vietbank trên UPCOM và giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên (ngày 24/07/2019)

- Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của NH TMCP Việt Nam Thương Tín (ngày 23/07/2019)

- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của NH TMCP Việt Nam Thương Tín (ngày 23/07/2019)

- Thông báo chốt DSCĐ để nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCOM (ngày 01/6/2019)

- Thông báo đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu NH TMCP Việt Nam Thương Tín tại VSD (19-2019 TB-HĐQT) (ngày 11/4/2019)

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (34.2018.GCNCP-VSD-2) (ngày 11/4/2019)

- Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ngày 27/03/2019)

       - Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (ngày 21/03/2019)

- Thông báo đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu NH TMCP Việt Nam Thương Tín tại VSD (04-2019 TB-HĐQT) (ngày 05/1/2019)

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (34.2018.GCNCP-VSD-1) (ngày 05/1/2019)

NĂM 2018

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

- V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ngày 10/12/2018)

- V/v phân bổ số lượng cổ phần chưa phát hành hết cho cổ đông hiện hữu (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ngày 10/12/2018)

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019 (ngày 14/11/2018)   

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 (ngày 29/10/2018)  

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2018 (ngày 26/10/2018)   

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc làm rõ nội dung kế hoạch sử dụng vốn thu được tại Phương án tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2018 (ngày 05/10/2018)

- V/v công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc sửa đổi điều kiện đối với người lao động được tham gia mua cổ phiếu Vietbank theo ESOP (ngày 22/09/2018)

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2018 (ngày 22/09/2018)

- V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT thông qua giao dịch giữa Vietbank và người có liên quan

- V/v sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ của Vietbank năm 2018 (trên cơ sở ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018) (15.06.2018).  

- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

- Quyết định số 39 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

- Thông báo v/v cấp lại Chứng chỉ cổ phiếu    

- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

- Thông báo đăng ký, lưu ký cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

- Thông báo (lần 5) v/v gia hạn thời gian chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (20/03/2018)

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (29/10/2018)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu (29/10/2018)

- Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng (29/10/2018)

Giấy ủy quyền thực hiện Công Bố Thông Tin (28/08/2018)  

- Thông báo v/v chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VBB từ thị trường UPCOM sang thị trường ĐCCNY (09/07/2018)

Quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao (18/04/2018)

- Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao

- Thông báo về việc thay đổi/ đăng ký lại Người đại diện công bố thông tin của Vietbank

- Quyết định về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín

- Quyết định v/v cử nhân sự đại diện theo ủy quyền của Vietbank tại Vietbank AMC và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch công ty tại Vietbank AMC 

- Tờ trình về việc rà soát, điều chỉnh các nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ Vietbank theo yêu cầu của NHNN

- Tờ trình thay đổi, gia hạn thời gian hoạt động của Vietbank

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín 

- Uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

- Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám Đốc.

- Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

- Quyết định về việc bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín.

NĂM 2017

BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT HĐQT

V/v Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua danh sách dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Vietbank nhiệm kỳ 2016 - 2020 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC

- Quyết định số 1253-2017/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Vietbank 

- Quyết định số 1252-2017/QĐ-HĐQT v/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Vietbank

- Thông báo (lần 4) v/v gia hạn thời gian chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (15/12/2017)

- Thông báo (lần 3) v/v gia hạn thời hạn chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Vietbank (20/10/2017)

- Thông báo (lần 2) v/v gia hạn chốt danh sách để làm thủ tục đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tân lưu ký chứng khoán Việt Nam (09/08/2017)

Thông báo về các nội dung liên quan đến việc đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch Upcom. (08/05/2017)