THÔNG BÁO V/v VIETBANK ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN LÀM VIỆC