THÔNG BÁO V/v THU GIỮ VÀ QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM