THÔNG BÁO V/v SẢN PHẨM TIỀN GỬI ĐƯỢC ÁP DỤNG TÍNH NĂNG RÚT TRƯỚC HẠN MỘT PHẦN GỐC TẠI VIETBANK