Bố cáo thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn - Chi nhánh Hồ Chí Minh