Bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung

Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

Cử nhân Kinh tế, Luật

Đại học Kinh tế TP.HCM

Quá trình công tác

- Bà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài chính và từng công tác tại Ban Kiểm toán Nội bộ Vietbank

- Hiện bà là thành viên Ban Kiểm soát Vietbank chuyên trách.
Quay lại