Ông Mạc Hữu Danh

Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Mạc Hữu Danh là Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành Ngân hàng – Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Cử nhân ngoại ngữ - Chuyên ngành tiếng Anh – Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

- Ông đã có gần 30 năm kinh nghiệm công tác và quản lý tại các Tổ chức tín dụng và tài chín:

+ Phó Phòng đối ngoại – Chi nhánh HCM của Ngân hàng Đầu tư & PT VN.

+ Trưởng Phòng thanh toán và chuyển ngân Chi nhánh HCM của Ngân hàng Deutsche Bank.

+ Phó Tổng Giám đốc thuộc Sacombank.

+ Phó Tổng giám đốc thuộc Công ty chứng khoán Sacombank.

+ Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Hong Leong Vietnam.

+ Phó Ban kiểm toán nội bộ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

- Hiện tại, Ông là Thành viên Ban Kiểm soát Vietbank.

Chu tich