TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

1. Thư mời họp

2. Mẫu giấy ủy quyền

3. Chương trình họp

4. Phiếu biểu quyết

5. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Vietbank

6. Báo cáo v/v sửa đổi cơ cấu tổ chức hoạt động của BMĐH Vietbank

7. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

8. Tờ trình sửa đổi Quy chế TC&HĐ của Hội đồng quản trị

9. Tờ trình ban hành mới Quy chế cơ cấu TC&HĐ của Ban kiểm soát

10. Tờ trình miễn nhiệm tư cách TV HĐQT

11. Dự thảo Nghị quyết ĐH

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018

1. Dự thảo Quy chế DHDCD TN 2018

2. Báo cáo KQHDKT 2017 và KQKD 2018

3. Tờ trình BCTC năm 2017 được kiểm toán độc lập

4. Báo cáo hoạt động HĐQT 2017 và định hướng 2018

5. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát

6. Tờ trình thù lao ngân sách hoạt động HĐQT BKS

7. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2018

8. Tờ trình đầu tư BĐS Lim II 

9. Tờ trình cơ chế thưởng vượt chỉ tiêu KHLNTT

10. Tờ trình rà soát, sửa đổi bổ sung điều lệ VB

11. Bảng tổng hợp ND thay đổi của điều lệ

12. Tờ trình quy chế nội bộ về quản trị công ty tại VB

13. Dự thảo QC nội bộ về QT công ty tại VB

14. Tờ trình và dự thảo Quy chế TCHD của HDQT

15. Tờ trình và dự thảo Quy chế TCHD của BKS

16. Dự thảo nghị quyết DHDCD TN năm 2018

17. Thư mời họp DHDCD TN năm 2018

18. Dự thảo phiếu biểu quyết 

19. Mẫu giấy ủy quyền

20. Chương trình họp

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017
Thứ Bảy, 15/04/2017 : 08:21 (GTM +7)


1. Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đai hội đồng cổ đông thường niên 2017


2. Thư mời và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017


TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


1. Báo cáo kiểm toán độc lập


2. Báo cáo v/v hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017


3. Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2017


4. Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 và kế hoạch kinh doanh 2017 của Vietbank


5. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung điều lệ Vietbank


6. Bảng tổng hợp/ giải trình những nội dung thay đổi của điều lệ Vietbank


7. Tờ trình v/v bộ sung ngành, nghề hoạt động kinh doanh và Giấy phép hoạt động của Vietbank


8. Tờ trình v/v thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và 2017


9. Tờ trình Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho giai đoạn từ năm 2016 đến 2020


10. Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số quyền của ĐHĐCĐ


11. Tờ trình v/v thông qua việc đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM