Quản lý khoản phải chi - Dịch vụ Chi hộ

Quản lý khoản phải chi - Dịch vụ Chi hộ

Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp quản lý các khoản phải trả hiệu quả, tiết kiệm thời gian, hạn chế mọi rủi ro tiền mặt và giảm thiểu chi phí quản lý hoạt động, Vietbank cung cấp dịch vụ Chi hộ với các tính năng sau
Quản lý khoản phải thu - Dịch vụ Thu hộ

Quản lý khoản phải thu - Dịch vụ Thu hộ

Nhằm hỗ trợ các Doanh nghiệp quản lý các khoản phải thu hiệu quả, tiết kiệm thời gian, hạn chế mọi rủi ro tiền mặt và giảm thiểu chi phí quản lý hoạt động, Vietbank cung cấp dịch vụ Thu hộ sau