*MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Tổ chức thực hiện công việc của Bộ phận Chính sách và quản lý tín dụng:

- Lập và tổ chức và phân công nhân viên thực hiện kế hoạch công việc của Bộ phận.

- Kiểm soát quá trình xử lý hồ sơ và nội dung tờ trình của chuyên viên/nhân viên tái thẩm định; theo dõi, hỗ trợ và đôn đốc các hồ sơ phức tạp hoặc trễ hạn xử lý.

- Tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo cho Trưởng/Phó Phòng những ý kiến đóng góp của khách hàng đối với VIETBANK.

- Tổng hợp và báo cáo định kỳ và đột xuất về công việc của bộ phận theo yêu cầu của Trưởng/Phó Phòng.

- Xây dựng, triển khai, cập nhật hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng, chính sách quản lý rủi ro tín dụng, các giải pháp nhằm tăng cường chất lượng tín dụng của các đơn vị trong toàn hệ thống.

- Theo dõi, và đề xuất mức thẩm quyền phán quyết tín dụng của từng chi nhánh, khu vực và toàn hệ thống.

- Xây dựng, triển khai, cập nhật hệ thống tiêu chí phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, hệ thống chấm điểm tín dụng, khai thác thông tin tín dụng.

- Triển khai thực hiện các qui định của Ngân hàng nhà nước về quản lý rủi ro tín dụng trong toàn hệ thống.

- Giám sát, đánh giá và cảnh báo các đơn vị trong toàn hệ thống về sự tuân thủ các qui định cấp tín dụng của Ngân hàng nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước và Ngân hàng.

- Phân tích, xác định nguyên nhân xảy ra nợ quá hạn. Xây dựng, phổ biến các bài học kinh nghiệm liên quan đến tín dụng (case study) trong toàn hệ thống.

- Tổng hợp, phân tích, báo cáo chất lượng tín dụng của các đơn vị trong toàn hệ thống theo định kỳ tuần, tháng, quý và năm.

- Xây dựng, cập nhật và triển khai chính sách tín dụng của Ngân hàng phù hợp với chính sách khách hàng, chiến lược kinh doanh của Ngân hàng và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.

- Tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin ngành kinh tế cho toàn hệ thống nhằm hỗ trợ cho công tác phát triển tín dụng và xây dựng chính sách tín dụng.

- Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống về chính sách tín dụng, đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin và phản ánh của các đơn vị trực thuộc liên quan đến chính sách tín dụng của Ngân hàng.

- Tổ chức công tác thông tin tín dụng: lập, thống kê các báo cáo, cung cấp các thông tin về tín dụng theo yêu cầu nội bộ, yêu cầu của ngành, cơ quan chức năng.

- Tổ chức khảo sát chất lượng tín dụng các đơn vị trong toàn hệ thống

2. Quản lý và xây dựng đội ngũ nhân sự thuộc Bộ phận:

 • - Hướng dẫn nghiệp vụ và đào tạo nghiệp vụ tại chỗ cho nhân viên thông qua việc cập nhật, - phổ biến các tài liệu, hướng dẫn, quy định có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng (không bao gồm hệ thống thẩm định tài sản đảm bảo, công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo và mẫu biểu hợp đồng liên quan đến hoạt động tín dụng).
 • - Giám sát việc tuân thủ nội quy nhân viên của nhân viên trong Bộ phận.
 • - Đào tạo, kèm cặp tại chỗ đối với nhân viên mới.
 • *YÊU CẦU HỌC VẤN
 • - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng
 • *YÊU CẦU KINH NGHIỆM
 • - Đã có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng.
 • *YÊU CẦU KHÁC:
 • - Quản trị: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát, đánh giá điều chỉnh.

  - Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

  - Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá

  - Kỹ năng kèm cặp và huấn luyện nhân viên.

  - Kỹ năng thuyết trình

  - Kỹ năng thương lượng, thuyết phục

  - Kỹ năng phân tích, thu thập, đánh giá và tổng hợp thông tin

  - Kỹ năng quản lý thời gian

  - Vi tính: văn phòng.

  - Ngoại ngữ: theo qui định của Vietbank
 • *NƠI LÀM VIỆC
 • - TP.Hồ Chí Minh
 • *HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ
 • - Nhận hồ sơ ứng tuyển đến hết ngày: 31/03/2018 (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm)
Nộp hồ sơ trực tuyếnTải mẫu hồ sơ

Nơi nhận hồ sơ: Số 62A Cách Mạng Tháng 8, phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh hoặc email : tuyendung@vietbank.com.vn

Hướng dẫn nộp hồ sơ