Phản hồi chất lượng dịch vụ:
(08) 6292-8000   (trong giờ làm việc)
  chamsockhachhang@vietbank.com.vn                             

Lãi Suất Tiết Kiệm Vượt Trội

(Áp dụng lãi suất tiền gửi VND đối với cá nhân thực hiện từ ngày 14/03/2014),

Kỳ hạn
Lãi cuối kỳ (% / năm)
01 tuần
2.5
02 tuần
3.5

 

 


Ngân hàng điện tử