Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Lãi Suất Sản Phẩm Đầu Tư Linh Hoạt


Kỳ hạn

Lãi suất Đầu tư linh hoạt

Mức ưu đãi dành cho KH không rút trước một phần vốn

Mức ưu đãi dành cho KH tại kỳ tái tục

1 tháng

5.0

= LS Sản phẩm tại thời điểm gửi + 0.2%/ năm

= LS Sản phẩm tại kỳ tái tục + 0.1%/ năm

2 tháng

5.1

3 tháng

5.2

6 tháng

6.2

9 tháng

6.5

12 tháng

6.9

13 tháng

7.0

15 tháng

7.1

18 tháng

7.3


Ngân hàng điện tử