Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn truyền thống, tiết kiệm linh hoạt vốn

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
VND
Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi hàng tháng Lãi trả trước
1 tuần 0.3% - - -
2 tuần 0.3% - - -
3 tuần 0.6% - - -
1 tháng 5.40% - - 5.37%
2 tháng 5.40% - - 5.35%
3 tháng 5.50% - 5.47% 5.42%
4 tháng 5.50%   5.45% 5.40%
5 tháng 5.50%   5.45% 5.35%
6 tháng 7.00% 6.94% 6.90% 6.76%
9 tháng 7.10% 6.98% 6.94% 6.74%
12 tháng 7.20% 7.01% 6.97% 6.71%
13 tháng 7.60% 7.37% 7.32% 7.02%
15 tháng 7.60% 7.32% 7.28% -
18 tháng 7.60% 7.26% 7.21% -
24 tháng 7.60% 7.13% 7.08% -
36 tháng 7.60% 6.88% 6.84% -
         
(*) Áp dụng Tiết kiệm linh hoạt vốn lãnh lãi cuối kỳ.

Ngân hàng điện tử