Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 

Lãi Suất Sản Phẩm Tiết Kiệm Lãi Suất Thả Nỗi & Lợi Nhuận Tối Ưu

 

Kỳ hạn

Kỳ lãnh lãi

Lãi suất cuối kỳ %/năm)

(L)

Lãi suất kỳ đầu tiên (%/năm) (I1)

Biên độ
(%/năm)
(x)

Lãi suất kỳ lãnh lãi tiếp theo (%/năm)
(In)

06 tháng

Hàng 01T

6.6

6.4

(0.3)

In = Max[(L – x), I1]

Hàng 03T

6.5

13 tháng

Hàng 01T

7.2

6.9

(0.4)

Hàng 03T

7.0

Hàng 06T

7.1

15tháng

Hàng 01T

7.3

7.0

Hàng 03T

7.1

Hàng 06T

7.2


Ngân hàng điện tử