Phản hồi chất lượng dịch vụ:
(08) 6292-8000   (trong giờ làm việc)
  chamsockhachhang@vietbank.com.vn                             

Lãi Suất Tiền Gửi Siêu Linh Hoạt

(Áp dụng lãi suất tiền gửi VND đối với cá nhân thực hiện từ ngày 26/02/2014),

Kỳ hạn
Lãi cuối kỳ (% / năm)
01 Tháng
5.0
03 Tháng
6.0
06 Tháng
7.0

 

 


Ngân hàng điện tử