Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Tuyển dụng Hướng dẫn nộp hồ sơ

Tải mẫu hồ sơ

Tải mẫu hồ sơ tuyển dụng

Tải xuống

Tải mẫu hồ sơ thực tập

 


Ngân hàng điện tử