Phản hồi chất lượng dịch vụ:
1800 1122   (trong giờ làm việc)
  callcenter@vietbank.com.vn 
Trang chủ Biểu phí Biểu phí khách hàng cá nhân

Giao dịch tiền gửi tiết kiệm

STT Giao dịch Mức phí Ghi Chú
1 Nộp tiền vào sổ tiết kiệm không kỳ hạn    
a Tại hệ thống cùng tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm  Miễn phí  
b Tại tại hệ thống khác tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm    
- Nộp VNĐ 0,03%/tổng giá trị tiền nộp;
 
 TT: 15.000VNĐ;
TĐ: 1.000.000VNĐ
- Nộp ngoại tệ 0,15%/tổng giá trị tiền nộp; TT: 1USD
2 Rút tiền từ sổ tiết kiệm    
a  Tại hệ thống cùng tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm Miễn phí  
b  Tại hệ thống khác tỉnh/TP nơi mở sổ tiết kiệm    
- Rút VNĐ  0,03%/tổng giá trị tiền rút;

 TT: 15.000VNĐ
TĐ: 1.000.000VNĐ

- Rút ngoại tệ 0,15%/tổng giá trị tiền rút;
TT: 1USD/1EUR
- Rút tiền tại hệ thống khác tỉnh/TP nơi mở sổ nếu chính chủ tài khoản thực hiện rút và gửi lại tiết kiệm cho chính mình (chỉ miễn phí cho phần tiền được gửi lại) Miễn phí
 
- Rút tiền tại hệ thống khác tỉnh/TP nơi mở sổ nếu chính chủ tài khoản thực hiện rút khi đáo hạn hoặc sau kỳ gửi đầu tiên  Miễn phí  
+ KH báo trước cho VietBank khi thực hiện giao dịch rút tiền  
 
  - Số tiền rút từ 100.000USD – 300.000USD KH báo trước ½ ngày Đối với sổ Tiết kiệm có kỳ hạn và không có kỳ hạn
  - Số tiền rút trên 300.000USD KH báo trước 1 ngày
Đối với sổ Tiết kiệm có kỳ hạn và không có kỳ hạn
+ KH rút tiền trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào sổ tiết kiệm thì thu phí kiểm đếm.    
- Tài khoản VNĐ  0,03%/tổng giá trị tiền rút;  TT: 15.000VNĐ;
- Tài khoản ngoại tệ (USD/EUR) 0,15%/tổng giá trị tiền rút;
TT: 1USD/1EUR
3 Số dư tối thiểu  500.000VNĐ/100USD  

 


Ngân hàng điện tử